อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

“เจษฎ์-สมคิด-กาญจนรัตน์”นั่งที่ปรึกษา กรธ.

มติที่ประชุม กรธ.ตั้ง “เจษฎ์-สมคิด-กาญจนรัตน์”นั่งที่ปรึกษา ร่างรธน. พร้อมเล็ง ตั้งองค์กรควบคุมพรรคการเมืองทำโครงการประชานิยม - ผลาญงบประมาณชาติ ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 07.31 น.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. เวลา 15.00 น. ที่รัฐสภา นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงความคืบหน้าในการประชุมกรธ.ว่า ที่ประชุมได้การวางกรอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ในมาตรา 35 (7) โดยมีสาระสำคัญให้มีกลไกเพื่อควบคุมพรรคการเมือง โดยต้องจัดทำสัญญาประชาคมให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบถึงนโยบายของพรรคและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบพรรคการเมืองในอนาคต โดยรูปแบบการตรวจสอบนั้นยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัด แต่อาจมีแนวโน้มตั้งองค์กรขึ้นใหม่ หรืออาจใช้องค์กรเดิมที่มีอยู่ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น ขึ้นมาตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอดีตที่พรรคการเมืองต่างๆ เสนอนโยบายส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ กรธ.ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นนโยบายประชานิยม แต่ต้องคำนึงถึงภาระงบประมาณของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ

นายนรชิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีนายอัชพร จารุจินดา กรธ.เป็นประธานฯ โดยจะดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญตามมติของที่ประชุม ซึ่งจะแยกออกจากการทำงานกรธ.ชุดใหญ่ แล้วนำข้อสรุปที่ได้จากคณะอนุกรรมการฯ ต้องนำมาเสนอต่อกรธ.ก่อนร่างแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2559 อีกทั้ง กรธ.ยังมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำกรธ. 3 คน คือ 1.นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาแทนนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขานุการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตเลขานุการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 และ 3.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อดีตเลขานุการร่างรัฐธรรมนูญปี 2558 โดยการทำงานของที่ปรึกษากรธ.ยังไม่ได้กำหนดว่าจะทำหน้าที่เป็นครั้งคราวหรือทำงานตลอดทั้ง 6 เดือน โดยตำแหน่งที่ปรึกษาดังกล่าวมีหน้าที่เพียงให้คำปรึกษา แต่ไม่สามารถออกเสียงลงมติใดๆ ได้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 428