อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

เปลี่ยนชื่อ"มูลนิธิราชภักดิ์" ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์

ปลัดมท.ลงนามออกประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิราชภักดิ์เป็น"มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”และเปลี่ยนแปลงกรรมการ จันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 03.39 น.

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ออกประกาศเรื่องจดทะเบียนข้อบังคับมูลนิธิราชภักดิ์ว่า มูลนิธินี้ชื่อว่า "มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ย่อว่า "ร.ภ." เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Rajabhakti Pak Foundation Under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn

นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงกรรมของมูลนิธิจากเดิมเพียง 6 คนเปลี่ยนเป็น พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี นายไพศาล พืชมงคล น.ส.มรกต ณ เชียงใหม่ น.ส.ณสรัญ มหิทธชาติกุล นายชยุต ภวภานันท์กุล พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ กรรมการและเหรัญริก พล.อ.พอพล มณีรินทร์ กรรมการและเลขานุการ พ.อ.สมชาย กุลภควา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนึ่งเมื่อปลายปี 2558 มีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริย์กว่า 2 แสนคน และในพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อุทยานราชภักดิ์ มีประชาชนไปร่วมพิธีมากที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 413