อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

'ชายหมู'คะแนนหดทุกด้าน คนกรุงฯไม่หนุนเป็น'ผู้ว่าฯ'

"กรุงเทพโพล"เผยคนกรุงพอใจผลงาน "ชายหมู"ลดลง ด้านความซื่อสัตย์-โปร่งใส คะแนนต่ำสุด ชี้กทม.ไม่พัฒนา ไม่สนับสนุนให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ต่อหากมีการเลือกตั้ง อังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 01.35 น.

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น คนกรุงเทพฯ เรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,185 คน ระหว่างวันที่ 22 - 25  ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุค ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 5.87 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน  0.35 คะแนน  โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมากที่สุด 6.15 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความพึงพอใจด้านมหานครแห่งประชาธิปไตยน้อยที่สุด 5.10 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า คะแนนความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานของ กทม. ลดลงในทุกด้าน

ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ พบว่า ในภาพรวมได้ 5.30 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.78 คะแนน  โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด 5.62 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 5.06 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า ด้านที่คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส (ลดลง 1.04 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ (ลดลง 0.77 คะแนน) ด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาและด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีคะแนนลดลงเท่ากัน (ลดลง 0.73 คะแนน)

ด้านความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เห็นว่ามีผลงานบ้าง ขณะที่ร้อยละ 25.4 เห็นว่าไม่ค่อยมีผลงาน และมีเพียงร้อยละ 9.5 ที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัด ที่เหลือร้อยละ 6.8 เห็นว่าไม่มีผลงานเลย     เมื่อถามความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน  กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 49.6 เห็นว่าเหมือนเดิม  ส่วนร้อยละ 35.2 เห็นว่าดีขึ้น  ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่ลง

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ท่านจะสนับสนุน  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริหรือไม่”  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.3 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 15.1)  ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (ลดลงร้อยละ 15.8) ส่วนร้อยละ 42.5 ไม่แน่ใจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7).คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 507