อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

"บิ๊กตู่"สั่งเด้งฟ้าผ่า!! "วิมล"พ้นอธิบดีกรมประมง

หัวหน้าคสช.สั่งเด้ง"วิมล จันทรโรทัย"พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมประมงไปนั่งผู้ตรวจราชการพิเศษ เลื่อน"อดิศร"ขึ้นแทน พุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 03.00 น.

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 17/2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคําสั่งให้นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี และให้นายอดิศร พร้อมเทพ พ้นจากตําแหน่งรองอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมประมง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ทั้งนี้ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เม.ย.2559

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/090/4.PDFคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 257