อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

"บิ๊กตู่"งัดม.44 เด้งผอ.พศ.เซ่น"ธรรมกาย"

“ประยุทธ์” ใช้มาตรา44 ย้าย “พนม ศรศิลป์” ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา เข้ากรุนั่งผู้ตรวจฯ ตั้ง “พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์” จาก ดีเอสไอ นั่งแทน เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.47 น.

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 12/2560เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งโดยหัวหน้าคสช.อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้ นายพนม ศรศิลป์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้บัญชาการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ้นจากตําแหน่ง และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทั้งนี้ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรี นําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 ก.พ. 60 ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    47%
  • ไม่เห็นด้วย
    53%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.38K