อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

อดีตบิ๊กขรก.-ทหาร-ภาคเอกชน-สปท.แห่สมัครกก.คตง

อดีตบิ๊กข้าราชการ-ทหาร-ภาคเอกชน สปท.แห่สมัครกรรมการคตง.ยอดรวมทั้งสิ้น 58 คน กำหนดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 12 ก.ค.นี้ จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 21.00 น.

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) แทนตำแหน่งทีว่างลง 7 คน ประกอบด้วยตำแหน่งประธาน คตง. 1 ตำแหน่ง และกรรมการอีก 6 ด้าน ระหว่างวันที่ 5-19 มิ.ย. ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ารับสมัครทั้งสิ้นจำนวน 58 คน โดยในวันสุดท้ายมีผู้เข้าสมัครจำนวนมากถึง 32 คน  อย่างไรก็ตามขั้นตอนจากนี้ไปจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหา ก่อนที่กรรมการสรรหาฯจะนัดประชุมเพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในแต่ละด้านวันที่ 12 ก.ค.  เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา ทั้งนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการ ทหาร และผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชน โดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน มีมากสุดคือจำนวน 22 คน
                
ทั้งนี้รายชื่อผู้สมัครที่เป็นที่น่าสนใจ อาทิ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายณรงค์ รัตนานุกูล อดีตเลขาธิการป.ป.ส. นายชวลิต ชูขจร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
      
สำหรับผู้สมัครด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน มีผู้สมัครจำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นางสาวประพีร์ อังกินันทน์ อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2.นางกรองแก้ว กลับกลายดี ที่ปรึกษาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3.นางวนัสนันท์ ทองมีสี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 4.นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 5.นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ รองว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 6.นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค1 7.นายชูวิทย์ นุชถาวร อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1   
       
ด้านกฎหมาย มีผู้สมัครจำนวน 12 คน ได้แก่ 1.นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2.นายอนุพร อรุณรัตน์ หัวหน้าสำนักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 3.นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.นายจีรพงศ์ วัฒนรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายทรงคุณวุฒิ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 5.นายณรงค์ รัตนานุกูล อดีตเลขาธิการป.ป.ส. 6.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 7.นายสมจิตร มิ่งเจริญวงศ์ ทนายความ 8.นายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการแผ่นดินประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 9.น.อ.(พิเศษ) ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ 10.พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา อดีตประธานกกต. กทม. 11.นายสมยศ เลี้ยงบำรุง ผู้ปฏิบัติการกสทช. 12.พล.ท.ศานิตย์ สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร
   

   
ด้านบัญชี มีผู้สมัครจำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 2.นางดวงพร หมื่นนุช อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค2 3.นางชลาลัย สุขสถิตย์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน1 4.ผศ. ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ อาจารย์ระดับ8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5.นางดนูนาถ สุวรรณานนท์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการเงินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.น.ส.จินดา มหัทณวัฒน์ ที่ปรึกษากรรมการป.ป.ช. 7.น.ส.จิราภรณ์ พิริยะกิจไพบูลย์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
       
ด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้สมัครจำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายมานูญ เพ็ชรแสง อดีตผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 3.นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพ 4.นายกิจจา อ่อนละมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
       
ด้านการเงินการคลัง มีผู้สมัครจำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 2.นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 3.น.ส.สุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา รองอธิการบดี (ด้านการเงินและการบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 5.นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 6.นางดวงฤทัย กาญจนภิญโญวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักการจัดเก็บรายได้
       
ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน มีผู้สมัครจำนวน 22 คน ได้แก่ 1.พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 2.นางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระดับ11 3.นายโญธิน มานะบุญ ผู้จัดการทั่วไปและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ที.บี.ซี. เน็ตเวอร์ค จำกัด 4.นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5.นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 6.นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค ที่ปรึกษากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 7.นายพิมล พูพิพิธ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี ภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9.นางสาวฑัมม์พร นิพนธ์พิทยา หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ดีดีทวีคูณ 

10.ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล ประธานสภาองค์กรชุมชนลาดพร้าว 11.นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 12.นายพศวีร์ จิตวรพันธ์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครปฐม 13.นายฉัตรชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ 14.นางสาวจำเนียร ชื่นเจริญ อดีตนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน9 15.นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ 16.พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 17.พ.อ.อรุณ ศรีสุวรรณ นายทหารปฏิบัติการประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 18.นายวิชัย โถสุวรรณจินดา อดีตส.ว. 19.พ.อ.สุรชาติ อาภา นายทหารปฏิบัติการผู้อำนวยการกองแผนและโครงการฯ 20.นางเสาวภา แผ่สุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ 21.น.ส.มาลี วงศาโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม 22.นางธีราลักษณ์ รมยานนท์ ประธานกรรมการบริหารภาคธุรกิจเอกชน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10