อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ส.ป.ก.ตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย

ส.ป.ก.พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร-รองรับชาวเขาอพยพมาจากต้นน้ำแม่ตื่นเข้าทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 2,400 ไร่ จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อยเชียงใหม่ อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.07 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตนและคณะทำงานได้ลงพื้นที่วางแผนให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 2,400 ไร่ เตรียมการพัฒนาพื้นที่ทำโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้การพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปี 2535 ผ่านมา 25 ปี ส.ป.ก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและอพยพนำชาวบ้านลงจากป่าต้นน้ำแม่ตื่น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2558 และแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคเกษตรในรูปแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และได้จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย เพื่อแก้ไขความยากจนโดยจัดที่ดินควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรจะมีที่ดินทำกินและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ มีตลาดนำการผลิตและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการรับซื้อสินค้าเกษตรตามที่ตกลงกัน

" ส.ป.ก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า บ่อบาดาล พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร โดยฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมถึงจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงหมู การเลี้ยงโคเนื้อ วิสาหกิจการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง"นายสมปอง กล่าวนายสมปอง กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ประกาศเขต อ.อมก๋อย ซึ่งประกอบด้วยป่าอมก๋อยโซนเอ ดำเนินการในพื้นที่ต.อมก๋อย ต.บลสบโขง และต.ยางเปียง และที่รกร้างว่างเปล่าโล๊ะไม้อ้อป่าอมก๋อย ดำเนินการในพื้นที่หมู่ 2 และ หมู่ 14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดที่ดินในพื้นที่ป่าอมก๋อย โซนเอ ให้แก่เกษตรกรในปี 2537และปี 2547ซึ่งเป็นเกษตรกรเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จากฐานข้อมูลเดือน พ.ย.2559  โดยส.ป.ก.ดำเนินการเนื้อที่ 3,651ไร่ 523 แปลง เกษตรกร 413 ราย สำหรับในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 14 ต.อมก๋อย ป่าอมก๋อยโซนเอ และที่รกร้างว่างปล่าวโล๊ะไม้อ้อ ป่าอมก๋อย ได้ดำเนินการไปแล้ว 1,407 ไร่ 336 แปลง เกษตรกร 415 ราย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15