อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

โพลชี้"ผู้ปกครอง-นักเรียน" รับรู้ข่าวการศึกษาดีขึ้นน้อย

"ซูเปอร์โพล" เผย ผลการเปรียบเทียบผลวิจัยประเมินคุณภาพการศึกษาในทรรศนะของ พ่อแม่ผู้ปกครอง กับ นักเรียน พบครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.1 รับรู้จากสื่อมวลชน ว่า การศึกษาไทยดีขึ้นน้อย ถึง ไม่ดีขึ้นเลย  อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.38 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นางสาวปวีณรัตน์  สุขพงศ์พิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลการเปรียบเทียบผลวิจัยประเมินคุณภาพการศึกษาในทรรศนะของ พ่อแม่ผู้ปกครอง กับ นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 1,024 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 8 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา พบว่า ครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.1 รับรู้จากสื่อมวลชนว่า การศึกษาไทยดีขึ้นน้อย ถึง ไม่ดีขึ้นเลย รองลงมาคือ ร้อยละ 40.8 รับรู้การศึกษาไทยดีขึ้นปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 9.1 รับรู้การศึกษาไทยดีขึ้นมากถึงมากที่สุด

ที่น่าเป็นห่วง คือ เมื่อประเมินผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาโดยจำแนกจาก กลุ่มคนที่ถูกศึกษาที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับนักเรียน พบว่านักเรียนประเมินผลคุณภาพการศึกษาตนเองด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ไม่ถึง 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ว่า เด็กๆ รู้จัก คิดและวิเคราะห์มากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินให้ 5.28 คะแนน ในขณะที่เด็กนักเรียนประเมินให้ไม่ถึงครึ่ง คือได้ เพียง 4.65 คะแนน เช่นเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ว่า เด็กๆ รักการอ่านหนังสือมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินให้ 5.41 คะแนน แต่เด็กนักเรียนประเมินให้ไม่ถึงครึ่ง คือ ได้เพียง 4.65 คะแนนเท่านั้น

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ว่า เด็กๆ ตั้งใจเรียนมากขึ้น พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินให้ 5.50 คะแนน แต่เด็กนักเรียนประเมินให้ไม่ถึงครึ่ง คือได้เพียง 4.82 เท่านั้น ในขณะที่ตัวชี้วัด เด็กๆ เป็นคนดีมากขึ้น พบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองประเมินให้ได้ 5.60 แต่เด็กนักเรียนประเมินตนเองได้ไม่ถึงครึ่งคือ ได้เพียง 4.92 คะแนน และสำหรับตัวชี้วัดที่ว่า เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินให้ได้ 5.61 คะแนน แต่ เด็กนักเรียนประเมินได้เพียง 5.50 คะแนน เท่านั้น

ที่น่าพิจารณา คือ เกินครึ่งเล็กน้อยหรือร้อยละ 50.7 รับรู้ข่าวด้านการศึกษาที่เป็น ข่าวแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และข่าวรัฐมนตรีเปิดงาน มากกว่า ข่าวผลงานเด็กเรียนดี เป็นคนดีมากขึ้น เพียงร้อยละ   49.3   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 104