อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ผ่านฉลุยงบปี61 2.9ล้านล้านไร้คนชำแหละงบมั่นคง

สนช.ผ่านฉลุยงบประมาณรายจ่ายปี61 วงเงิน 2.9ล้านล้านบาท หลังใช้เวลาถกเพียง 4 ชม. ไร้สมาชิกอภิปรายชำแหละงบกระทรวงมั่นคง ดันแผนปรองดอง500 ล้าน-ปราบโกง869ล้านบาท “วิษณุ”รับปากครม.นำงบไปใช้อย่างคุ้มค่า พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.58 น.

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ในวาระที่สาม ด้วยคะแนน 200 งดออกเสียง 3 และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาเรียงตามมาตราและลงมติร่วม 4 ชั่วโมง  


ทั้งนี้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ร่างพ.ร.บ.นี้มีจำนวน 65 มาตรา คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขทั้งสิ้น 58 มาตรา โดยไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และไม่มีสมาชิกสงวนคำแปรญัตติ ซึ่งได้มีการพิจารณาประกอบความเห็นและศึกษาผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สำหรับการพิจารณาจัดสรรงบได้คำนึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานต่างๆเป็นหลัก รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลให้เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเห็นผลจริงตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง จนถึงระดับชาติ  นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมาธิการฯได้ปรับลดงบประมาณทั้งหมด  22,163,095,000 บาท เนื่องจากมีการตั้งงบจากโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือโครงการที่มีการโอนย้ายงบประมาณไปแล้ว  เป็นโครงการที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน   รวมทั้งโครงการที่ล่าช้าแทบไม่เห็นความคืบหน้าและปรับโครงสร้างของโครงการที่ใช้วัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็น รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปอยู่ในสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 93,105,600 บาทสำหรับการสรรงบประมาณฯนอกจากจะแยกเป็นรายกระทรวงแล้ว ยังจัดทำงบประมาณตามแผนงานด้วย เช่น งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์500,470,800 บาท แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 869,303,200 บาท แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 833,983,900 บาท แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,255,744,700 บาท เป็นต้น  นอกจากนี้คณะกรรมาธิการฯ ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอต่อการจัดงบประมาณ เช่น การเสนอให้กองทัพบกซึ่งมีสถานีวิทยุของกองทัพบกอยู่จำนวนมาก ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงเรื่องราวต่างๆที่มีการบิดเบือนอย่างทันท่วงที รวมทั้งควรใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลและใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทัพบก เนื่องจากประชาชนในต่างจังหวัดมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในการพิจารณา สมาชิกได้อภิปรายเสนอแนะเพียงไม่กี่คน และไม่สมาชิกอภิปรายถึงงบของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม หรือ กระทรวงมหาดไทย แต่อย่างใด โดยภายหลังการลงมติให้ความเห็นชอบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม ว่า สนช.ได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาประเทศเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับงบประมาณประจำปี 2561 รัฐบาลจะนำไปแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในอนาคต โดยเฉพาะการแข่งขันกับต่างประเทศและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม“รัฐบาลขอบคุณคณะกรรมาธิการ สมาชิกสนช.ทุกคน และรัฐบาลขอให้ความรับรองว่างบประมาณทั้งหมดที่สนช.ให้ความเห็นชอบ รัฐบาลจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและวินัยการเงินการคลังอยู่บนหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป” นายวิษณุ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 26