อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ม.44สั่งนายกฯบางบัวทอง รองปลัดเทศบาลหยุดทำหน้าที่

“บิ๊กตู่”งัดม.44 สั่งนายกเทศมนตรีบางบัวทองพร้อมรองฯ-รองปลัดเทศบาลฯหยุดทำหน้าที่ ป้องกันยุ่งพยานหลักฐานระหว่างถูกสอบคดีทุจริต ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 19.09 น.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. เวลา 18.30 น.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 39/2560 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 10  โดยระบุว่า ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคสช.ที่  16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบตามที่องค์กรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบรายงานพฤติการณ์และเสนอเรื่องมา และเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกําหนดมาตรการเพิ่มเติม

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2558  หัวหน้าคสช.จึงมีคําสั่งดังนี้ 1.ให้นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  2.ให้นายวีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 3.ให้นางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหรือสถานที่ราชการอื่นในจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกําหนด แต่ต้องไม่ใช่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และให้ผวจ.นนทบุรีหรือผู้ที่ผวจ.มอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ไม่ให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  อีกทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบหรือสอบข้อเท็จจริงบุคคลเหล่านี้ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

ความคิดเห็น