อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

177เสียงสนช.ผ่านฉลุยร่างพ.ร.บ.กสม. 

สนช.มติเอกฉันท์ผ่านร่างพรป.ว่าด้วยกสม. หลังกมธ. 3 ฝ่ายแก้ไขข้อโต้แย้งขัดรธน.เพียง 1 ประเด็นเกี่ยวกับกก.สรรหาจาก  6 ประเด็น เตรียมส่งครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่รัฐสภา  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 เป็นประธาน ได้มีมติเอกฉันท์ 177  งดออกเสียง 5 เห็นชอบรายงานการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.. ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ(กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย)ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแก้ไขเพียง 1 ประเด็นจาก 6 ประเด็นที่กสม.ได้โต้แย้ง มาตรา 11 วรรคห้า เกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา โดยในการสรรหาจะต้องให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วยอย่างน้อย 1 คน จากร่างเดิมกำหนดหากกรรมการสรรหาไม่ครบก็ให้กรรมการสรรหาเท่าที่ได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลย  ส่วนอีก 5 ประเด็นที่เหลือไม่มีการแก้ไข ซึ่งยังให้มีการเซตซีโร่กสม.ตามร่างผ่านความเห็นชอบของ สนช. อย่างไรก็ตามขั้นตอนจากนี้จะส่งให้ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


                
สำหรับประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้โต้แย้งว่า สนช.ผ่านความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมี 6 ประเด็น ดังนี้ 1.ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 8  ที่กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของกกรมการกสม.เกินกว่าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรคสอง 2.ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธธรรมนูญฯมาตรา 11 วรรคห้า ที่กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่ทีมีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจไปพลางก่อนได้ ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาเลือกกรรมการสรรหาตาม(6)แล้ว ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนของผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม(4)ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 246 วรรคสี่ 3.การกำหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ในเฉพาะกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นการจำกัดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 4.หน้าที่และอำนาจของกสม.ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามร่างมาตรา 34 ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ตามอารัมภบทของรัฐะรรมนูญ และมาตรา 247(1) 5.การกำหนดให้คณะกรรมการต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชัดช้า ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการการรายงายสถานการณ์เกี่ยบวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถ฿กต้องหรือไม่เป็นธรรม ทำให้คณะกรรมการขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ และ6 การกำหนดให้ประธานและกรรมการ กสม.พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับ. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6