อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

แจงรับเบี้ยคนพิการ-ผู้สูงวัยไม่บังคับเปิดบัญชี 

"อธิบดีท้องถิ่น"แจงรับเบี้ยคนพิการ-ผู้สูงวัยไม่บังคับให้เปิดบัญชี ชี้ช่องทางการรับ บอกเปิดบัญชีธนาคารศูนย์บาท เดินตามนโยบายอีเพย์เมนต์ อำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิรับเงิน  พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.47 น.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวกรณีมีประชาชนบางส่วนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรับเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการว่าสามารถรับเบี้ยดังกล่าวได้ผ่านทางธนาคารเท่านั้นว่า การเปิดบัญชีธนาคารศูนย์บาทนั้น เป็นเพียงการแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาทซึ่งเป็นข้อเสนอที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับเงินสวัสดิการและเงินอื่นๆ ตามนโยบายอีเพย์เมนต์เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลสัมฤทธิ์ผล และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมในการยกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับว่าผู้รับเบี้ยยังชีพต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ข้อ 13 นั้น ได้กำหนดว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ สามารถจ่ายได้ 3 วิธี คือ 1.รับเป็นเงินสดที่ อบต.หรือเทศบาลตามเดิม 2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธิ และ 3.มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนได้เป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอำนาจได้ ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมพบว่ามีผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีจำนวน 9,699,169 คน โดยผู้ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด มีจำนวน 6,178,649 คน และผู้ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร มีจำนวน 3,520,520 คน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15