อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ราชกิจจาเผยแพร่ข้อบังคับจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ อำนวยความสะดวกประชาชนกลับบ้านเกิด-เที่ยวปีใหม่ จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.59 น.

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกําหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง ในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจําปี 2561 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจําปี 2561 เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จะมีประชาชน 
ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนาและไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหา  ด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวก ในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจร ในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

โดยกําหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.-31 ธ.ค.ในถนน1.ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 51+500 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ 85+500  ตําบลหนองแค อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จํานวน 3 ช่องทางจราจร 2.ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 6 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 10 ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จํานวน 1 ช่องทางจราจร.

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทําให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวก ในการจราจรให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจ ดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดความสะดวกในการจราจร ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15