อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ประชาชนเห็นด้วยปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป

ซูเปอร์โพลเผยผล ประเด็นร้อน ตอบโจทย์ปลดล็อคการเมืองพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.3 ระบุควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.49 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ตอบโจทย์การเมืองของคน 3 ฝ่าย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 – 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่ง หรือร้อยละ 54.8 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลางในจุดยืนทางการเมือง ในขณะที่เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 36.3 สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. และร้อยละ 8.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกจุดยืนทางการเมืองของคน 3 ฝ่าย ออกตามเพศ พบว่า หญิง มีสัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาลมากกว่า ชาย คือ ร้อยละ 38.2 ต่อ ร้อยละ 34.1 ในขณะที่ ชายมีสัดส่วนไม่สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าหญิง คือร้อยละ 11.5 ต่อร้อยละ 6.6 

อย่างไรก็ตาม เกินครึ่งของทั้งชายและหญิงเป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ขออยู่ตรงกลาง คือ ร้อยละ 54.4 ต่อ ร้อยละ 55.2 เมื่อจำแนกออกตาม เจนเนอเรชั่นช่วงอายุของกลุ่มคนในเรื่องจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า กลุ่มเจนแซด หรือเจนซีส์ (Gen Z) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 36.3 เจนวาย (Gen Y) สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 32.8 เจนเอ็กซ์ (Gen X) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 47.1 และ เจนอื่นๆ เช่น เจนบี (Gen B) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 50.0 ในขณะที่ กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลพบเจนแซด ร้อยละ 6.9 เจนวาย ร้อยละ 11.0 เจนเอ็กซ์ ร้อยละ 4.3 และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี ร้อยละ 8.7 โดยกลุ่มที่เป็นพลังเงียบขออยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด พบว่า มีเจนแซด ร้อยละ 56.8 เจนวายร้อยละ 56.2 เจนเอ็กซ์ ร้อยละ 48.6 และ เจนอื่นๆ ร้อยละ 41.3 

ที่น่าพิจารณาคือ เรื่องที่ทุกกลุ่มต้องการให้รัฐบาลและ คสช. ปฏิรูปเร่งด่วนก่อนการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 46.2 ระบุ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รองลงมาคือร้อยละ 12.1 ปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SME แก้ปากท้องได้ยั่งยืน ร้อยละ 11.5 ระบุปฏิรูปการเมือง ร้อยละ 10.0 ปฏุรูป การศึกษา ร้อยละ 9.3 ปฏิรูปจราจรแก้อุบัติเหตุ คมนาคมทั้งระบบ ร้อยละ 9.3 เช่นกัน ระบุปฏิรูประบบสาธารณสุข สุขภาพ ประกันสังคม และร้อยละ 1.6 ระบุอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว ธรรมชาติและการอนุรักษ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงประเด็นร้อน ตอบโจทย์ปลดล็อคการเมืองพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.3 ระบุควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบยังไม่เห็นพรรคการเมืองปรับปรุงตัว ช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นอย่างไรพฤติกรรมยี้เดิมๆ ยังมีอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 27.7 ระบุ ควรปลดล็อคทันทีไม่เกิน 6 เดือน เพราะจะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า รู้ใจประชาชนได้มากกว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีรวดเร็วกว่า และเมื่อจำแนกออกตามจุดยืนการเมืองของคน 3 ฝ่าย พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ของกลุ่มพลังเงียบ ระบุควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยร้อยละ 67.7 ของผู้สนับสนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 60.0 ของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลระบุควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 106