อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

"กฤษฎา"ดึงหน่วยราชการช่วยซื้อสินค้าเกษตร

“กฤษฎา”จี้ขรก.เกษตรฯ ทุกระดับเร่งปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า ดึงโรงเรียน-โรงพยาบาล-ส่วนราชการ-ภาคเอกชน ช่วยซื้อสินค้าเกษตรฯ ป้องกันล้นตลาด อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.36 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนสั่งการให้ใช้นโยบายเชิงรุกปรับโครงสร้างภาคเกษตร ให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกพื้นที่ ทุกเขต และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัด ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกจังหวัด นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในเรื่องการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรการและวิธีการให้ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและระดับกรมเป็นคณะทำงานตรวจแนะนำและติดตามการดำเนินการของจังหวัด ประจำพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของจังหวัดและอำเภออย่างไรหรือไม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ จะได้ให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ถูกต้อง
 
“ประสานเชื่อมโยงตลาดเข้าหาแหล่งผลิตให้ได้ บูรณาการพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ธกส. นำหน่วยราชการ ให้มาซื้อสินค้าการเกษตรไปใช้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ชมรมธนาคารจังหวัด หอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ให้มาร่วมกันพิจารณารับซื้อ วางแผนการตลาด  กระจายสินค้าการเกษตร เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร ผู้ส่งออก ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หากผลผลิตของเกษตรกรล้นตลาดหรือไม่มีผู้รับซื้อผลผลิต ให้รีบรายงานส่วนกลางทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา”รมว.เกษตรฯ กล่าว
 
นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากและมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนั้น ขอให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) มอบให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง มีสวนยางหรือแปลงยางติดกันหรือใกล้เคียงกันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป โดยภาครัฐจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด รวมทั้งหาอาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรใหม่ที่จะขายได้ด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9