อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ท้องถิ่นเล็งนำแนวคิด "โคก หนอง นา โมเดล" พัฒนาพื้นที่

แก้ปัญหาหน้าดินถูกทำลาย สร้างเขื่อนเก็บน้ำขนาดย่อม ป้องน้ำท่วม หวังใช้เป็นแบบอย่างมาตรฐานในการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในชีวิตจริง เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.03 น.

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนได้หารือร่วมกับนายพิเชฐ โสวิทยสกุล คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชาโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งปัจจุบันหน้าดินถูกทำลายจากการใช้สารเคมี ฝนที่ตกลงมาจึงนำหน้าดินที่ไม่มีพืชยึดเกาะ เกิดความตื่นเขิน เก็บน้ำได้น้อยลง แม่น้ำเองก็ไม่สามารถรับน้ำได้เท่าเดิม ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทฤษฎีแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” จะช่วยแก้ปัญหาโดยมีวิธีการขุดหนองลึกตื้นตามสภาพพื้นที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น น้ำเยอะขุดตื้น พื้นที่ที่ขุดถ้าเจอหินให้หยุด ส่วนพื้นที่แห้งแล้งขุดยิ่งลึกยิ่งดี โดยขุดเป็นชั้นๆ ให้ลึกกว่า 3 เมตร การทำโคกไว้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ซึ่งจะใช้ดินที่มาจากการขุดไปถมเป็นโคก และปลูกไม้กิน ไม้ใช้สอย โดยปลูก 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และพืชหัว เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นในดิน มีการกักเก็บน้ำด้วยการขุดคลองไส้ไก่ให้ทั่วพื้นที่ ขุดให้ขดเคี้ยว เพื่อใช้เป็นทางน้ำในดิน เพิ่มความชุ่มชื่นโดยไม่ต้องวางท่อน้ำ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า บนคันนาก็จะมีการปลูกพืชผักโดยรอบ ทั้งผลไม้ ผักสวนครัว และการปั้นหัวคันนาให้สูงนี้ ก็จะเหมือนเขื่อนขนาดย่อมไว้กักเก็บน้ำ และสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ด้วย ทั้งนี้ก่อนที่คนของท้องถิ่นจะนำโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ไปดำเนินการนั้นทางกรมได้เคยจัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอบรมเชิงปฏิบัติการ "โคก หนอง นาโมเดล"ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง กับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาแล้ว และหลังจากนี้นายพิเชฐ จะช่วยออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดล สำหรับพื้นที่ 1ไร่ , 2ไร่ และ 3ไร่ เพื่อให้กรมใช้เป็นแบบอย่างมาตรฐานในการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในชีวิตจริง หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ใช้จัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ผู้นำอปท.ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขและเข้มแข็ง มั่นคงอย่างยั่งยืน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15