อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มกราคม 2562

มท.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟเขียวต่างด้าวออกนอกพื้นที่มิ.ย.นี้

ปฏิรูปราชการ! “มท” นำร่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟเขียวต่างด้าวออกนอกพื้นที่  คาดเปิดบริการได้ในมิ.ย. 61 นำร่อง 30 จุดทั่วประเทศ  พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.06 น.

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ การอนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิ.ย.2559 โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการออกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม และการรับรายงานตัวคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งจะเริ่มต้นนำร่องให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) กรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอำเภอ จำนวน 29 อำเภอ ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ และอ.สังขละบุรี

นายนิสิต กล่าวอีกว่า 2.จ.เชียงราย จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน อ.เชียงแสน อ.แม่สาย อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่ฟ้าหลวง และอ.แม่สรวย 3.จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เวียงแหง อ.ไชยปราการ และอ.แม่ริม 4.จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.แม่สะเรียง และอ.สบเมย 5.จ.ตาก จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าสองยาง อ.แม่สอด อ.พบพระ และอ.อุ้มผาง 6.จ.ตราด จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตราดและอ.คลองใหญ่ 7.จ.ราชบุรี ได้แก่ อ.สวนผึ้ง การดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นหนึ่งในโครงการมหาดไทย 4.0 ทำให้การปฏิรูประบบราชการมีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งยังสามารถตรวจสอบและประมวลข้อมูลเป็นเชิงสถิติเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมิ.ย.61 เป็นต้นไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 19