อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุ่ม1พันล้านช่วยเกษตรกรหนี้ท่วม 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร มีหนี้สินท่วม แต่สหกรณ์ทำเพียงปรับโครงสร้างหนี้ จี้ให้เร่งช่วยเกษตรกร  ทุ่มกองทุน 1 พันล้านบาทพัฒนาอาชีพเสริม" พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.21 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าสิ่งที่น่ากังวลขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรยังมีหนี้สินอยู่จำนวนมาก ขณะเดียวกันสหกรณ์ก็ปรับโครงสร้างหนี้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายหนี้สินก็พอกพูน จึงอยากขอให้สหกรณ์หันกลับมาดูความเป็นอยู่ของสมาชิกด้วยว่ามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงหรือไม่ การดำเนินงานของสหกรณ์ควรมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก  โดยกรมได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 เป็นเงินกู้ที่มีต้นทุนไม่สูง เพื่อให้สหกรณ์เสนอโครงการพิเศษขอกู้สำหรับไปพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก ลงทุนประกอบอาชีพเสริมที่จะช่วยสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น คาดหวังว่าสมาชิกสหกรณ์ได้ประโยชน์ กว่า 30,000 ราย และให้สหกรณ์จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้ซื้อผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาตลาดมารองรับด้วย   ทั้งนี้งบกลางปี กว่า 1,768.339  ล้านบาท จัดสรรให้สหกรณ์นำไปสร้างอุปกรณ์การตลาด เช่น ฉาง ลานตาก โกดัง สำหรับรวบรวมและชะลอผลผลิตการเกษตร จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้า 4 ชนิด คือ ยางพารา ข้าว ข้าวโพด และ มันสำปะหลัง โดยสหกรณ์นำอุปกรณ์การตลาดเหล่านี้มาใช้ในการรองรับผลผลิตให้กับสมาชิก และหวังว่าสหกรณ์จะใช้งบเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการรวบรวมผลผลิตเกษตกร และสร้างรายได้ในพื้นที่

"ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายให้สหกรณ์ภาคการเกษตรได้ทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรซึ่งสหกรณ์มีความเข้มแข็งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและทำหน้าที่แทนภาครัฐในการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  ที่ต้องการจะช่วยส่งเสริมหรือให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านได้"นายพิเชษฐ์ กล่าว.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22