อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

"สมคิด"นำทีมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสมัยที่11

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.59 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 


นายสมคิด เปิดเผยว่า ตนได้เข้ารับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณระดับชาติผ่านการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” โดยนโยบายของรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนเงินสำหรับการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ และมีความร่วมมือ “ประชารัฐด้านสังคม” (public-private partnerships) สร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ ให้คนพิการได้ทำงานในภาคเอกชนและภาครัฐ เป้าหมาย 100 % ในปี 2018 นอกจากนี้  มีความร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อคนพิการในภูมิภาคอาเซียน (Asean Entreprenuer Network for Persons with Disabilities) และสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการในภูมิภาค และสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (SE)  โดยการอบรมอาชีพเบเกอรี่สำหรับคนพิการทางสติปัญญาและคนพิการทางการได้ยิน

 

สำหรับเรื่อง “สตรีและเด็กหญิงพิการ” (Women and girls with disabilities) รัฐบาลไทย ได้ความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการขจัดการเลือกปฎิบัติและลดการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ โดยมอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 พศ. 2555-2559 และเมื่อสิ้นสุดแผน ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พศ 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ "สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน" ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายให้สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ บริการอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพ และต้องไม่ถูกกระทำความรุนแรง ปราศจากการล่วงละเมิด  และการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ สนับสนุนให้สตรีพิการ และชมรม องค์กรสตรีพิการ มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม และนโยบายสาธารณะต่างๆ

 

นายสมคิด กล่าวว่า ตนได้เข้าพบและร่วมหารือแบบทวิภาคี กับผู้แทนประเทศออสเตรเลีย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. แผนการประกันคุณภาพชีวิตคนพิการ (Disability Insurance Scheme) 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกับทุกคนในสังคม (Disability Inclusive Development : DID) และ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ โดย พก. มีแผนจะลงนามความร่วมมือกับองค์กร Royal Society for the blind (RSB) การจัดตั้งสถาบันสุนัขนำทาง และองค์กร MINDA  การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในชุมชน เมืองอะดิเลท ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ช่วงปลายเดือนส.ค. 2561 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43