อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

บอร์ดนมโรงเรียนตัดสิทธิไทยมิลค์ ปากช่อง-มวกเหล็กส่งแทน

บอร์ดนมโรงเรียนตัดสิทธิ 25% สหกรณ์ไทยมิลค์ รับผิดชอบส่งนมเสื่อมคุณภาพให้ร.ร.ผไทอุดมศึกษา ให้โควตาสหกรณ์ปากช่องกับสหกรณ์มวกเหล็ก ส่งนมแทน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8/2561 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และรัฐวิสาหกิจ โดยมีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นเลขานุการ โดยมีการสอบสวนดำเนินการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนที่มีปัญหา ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ สำนักงานอาหารและยา(อย.)และอสค. และหน่วยงานในพื้นที่ สรุปว่าตัดสิทธิสหกรณ์โคนมไทยมิลค์  25% กรณีเกิดปัญหาคุณภาพนมไม่ได้มาตรฐาน ให้กับโรงเรียนผไทอุมศึกษา  โดยให้สหกรณ์ปากช่องกับสหกรณ์มวกเหล็ก ส่งแทน พร้อมกับการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ทั้งนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขอเข้าร่วมด้วย.

บอกต่อ : 34