อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

ทัพฟ้ายกย่อง"บิ๊กจอม" นำทอ.ทัดเทียมนานาประเทศ

ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมและอำลาตำแหน่งที่ โรงเรียนการบิน -บน.2 และ บน.6 ยกย่อง “บิ๊กจอม” มีความเป็นผู้นำสูง และนำ ทอ.ก้าวทัดเทียมนานาประเทศ พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.45 น.

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 ก.ย.พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วย น.อ.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่ออำลาเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จังหวัดนครปฐม โดย พล.อ.ต.สุวรรณ  ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ จากนั้น ผบ.ทอ.ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ โดยพล.อ.ต.สุวรรณ ได้กล่าวสดุดีผู้บัญชาการทหารอากาศพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ตนอยู่ในตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ปกครอง บังคับบัญชาและบริหารงานกองทัพอากาศ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

“ผมขอชื่นชม และขอบคุณชาวโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และขอให้ดำรงคุณงามความดี ความตั้งใจไว้ให้มั่นคง พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานของเราให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งๆขึ้นไป” ผบ.ทอ.กล่าวจากนั้น เมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่ออำลาเกษียณอายุราชการ ที่กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี โดย น.อ. ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน 2 ให้การต้อนรับ โดย ผบ.ทอ.ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศน.อ.ประภาส ได้กล่าวสดุดีผู้บัญชาการทหารอากาศ ว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้พัฒนากองทัพอากาศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันสมัย ทัดเทียมกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคนี้ และนานาประเทศ ท่านได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กําหนดนโยบายสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง มุ่งสู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ขณะที่ พล.อ.อ.จอม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ตนอยู่ในตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ปกครอง บังคับบัญชา และบริหารงานกองทัพอากาศ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลังความสามารถ จนภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอให้ดำรงคุณงามความดี ความตั้งใจไว้ให้มั่นคง พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานของเราให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งๆขึ้นไปต่อมาเวลา 16.30 น. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่ออำลาเกษียณอายุราชการ ที่กองบิน 6 โดยมี น.อ. พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน 6 ให้การต้อนรับ โดย ผบ.ทอ.ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้น น.อ. พรเดชน์ ได้กล่าวสดุดีผู้บัญชาการทหารอากาศ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ และผู้บังคับบัญชาที่เพียบพร้อมด้วย ความยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งได้ปกครองบังคับบัญชา บนพื้นฐานของความถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่กิจกรรมต่างๆ ของผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาด้วยดีตลอดมา ทำให้กองทัพอากาศเจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องด้วยความสง่างาม แม้ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์ต่างๆผบ.บน.6 กล่าวว่า ชาวกองบิน 6 จะขอ “สาน” การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักยภาพกำลังทางอากาศ “เสริม” การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่อกองทัพอากาศ และ “สร้าง” ความมั่นคง ความสงบสุข ให้เกิดแก่ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาของประชาชน ต่อกองทัพอากาศอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไปโดย พล.อ.อ.จอม ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณชาวกองบิน 6  ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และขอให้คุณงามความดี ความตั้งใจไว้ให้มั่นคง เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานของเรา ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 133