อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

กษ.รับฟังความเห็นร่วมเสนอแนะมาตรการจำกัด3สารเคมี

กษ.เปิดกว้างรับฟังความเห็น ทั้งช่องทางบนเว็บไชต์ และเวทีประชุมเชิญทุกภาคส่วน ร่วมเสนอแนะมาตรการจำกัดการใช้ 3 สารวัถตุอันตราย   เชิญผู้เกี่ยวข้องถก25ต.ค. พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 12.47 น.

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้จำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  โดยให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำมาตรการจำกัดการใช้เสนอคณะกรรมการฯ นั้น เมื่อวันที่ 30 ส.ค. คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ   ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะต้องดำเนินการจัดทำกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด โดยยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน

กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต  คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร  ในวันที่ 25 ต.ค. นี้  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นจำนวนประมาณ 250 คน ประกอบด้วย  ผู้แทนภาครัฐ ได้แก่  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว อาจารย์มหาวิทยาลัย  กระทรวงสาธารณสุข  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และผู้แทนกลุ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ องค์กรอิสระ  รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจ

“การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น และรับรู้การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต   คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไป  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (เว็บไซต์) ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 ต.ค. นี้ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เปิดรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 15 วัน  หลังจากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดจากการรับฟังทั้ง 2 ช่องทางพร้อมร่างประกาศที่ผ่านการวิเคราะห์ความคิดเห็นดังกล่าวแล้วส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเป็นลำดับต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 21