อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

'กฤษฎา'ส่งไลน์ด่วนสั่งสำรวจพื้นที่ ขยายปลูกข้าวโพดเพิ่ม

"กฤษฎา" เผยข่าวดีเตรียมขยายจังหวัดปลูกข้าวโพดเพิ่ม ชี้เกษตรกรสนใจแห่เข้าโครงการจำนวนมาก นอกพื้นที่เป้าหมาย 33 จว. ส่งไลน์ด่วนถึง 3 ปลัดกระทรวง ตั้งคณะทำงานเร่งสำรวจความเหมาะสมคุณภาพดิน น้ำ ภายใน 25 ต.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 19.26 น.

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งไลน์ด่วนที่สุด เรื่อง การขยายพื้นที่โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผอ.ใหญ่สำนักงาน ธ.ก.ส. ประธานร่วมและสมาชิกกลุ่มสานพลังประชารัฐ ภาคเอกชน ว่า โครงการนี้มีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่รวม 2 ล้านไร่และ กษ.ได้ขอความกรุณาผู้ว่าราชการ นายอำเภอพื้นที่ได้เร่งรัดให้การสนับสนุนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เนื่องจากขณะนี้มีผู้ว่าฯ และเกษตรกร ในพื้นที่นอกเป้าหมาย 33 จังหวัดได้ทราบขั้นตอนและเงื่อนไขการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะการจัดหาเอกชนมาซื้อผลผลิตและรับรองราคาก่อนทำสัญญาซื้อขายผลผลิต มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วยเป็นจำนวนมาก

"ในส่วนจังหวัดนอกพื้นที่เป้าหมายมาขอเข้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ต้องสำรวจความเหมาะสมก่อนแต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ล้านไร่ ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดได้ 9 แสนกว่าไร่แล้ว รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาไร่ข้าวโพดบุกรุกป่าตามเป้าหมายได้ ลดพื้นที่ภูเขามาปลูกในพื้นราบที่ถูกกฎหมายตามกติกการค้าต่างประเทศด้วย" นายกฤษฎา กล่าว

ทั้งนี้การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัดนั้น เป็นไปตามคุณภาพดิน (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่มีเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นและมีระบบชลประทานที่สามารถการบริหารจัดการน้ำในระหว่างเพาะปลูกตามโครงการได้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี2561 เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สร้างปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดได้ จึงขอให้จังหวัดและส่วนราชการในสังกัด กษ.ดำเนินการดังนี้

1.ขอให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ๆ จะขยายผลดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เกษตรอำเภอ/ ผู้แทนหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินจังหวัด/ สหกรณ์จังหวัด/ ชลประทานจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัด โดยมีเกษตรอำเภอเป็นเลขานุการคณะทำงาน 2.ให้มอบหมายคณะทำงานตามข้อ 1 .เร่งออกไปสำรวจความเหมาะสมของคุณภาพดิน/ สภาพน้ำหรือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ๆ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการด้วย 3.ขอให้รายงานผลสำรวจมายัง กษ.ส่วนกลางภายใน 25 ต.ค.61 4.ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนการทำงานของจังหวัดตามขั้นตอนในข้อ 1-3 ด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    22%
  • ไม่เห็นด้วย
    78%

บอกต่อ : 144