อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เห็นชอบพ.ร.บ.ตั้งกระทรวงใหม่ ควบรวม"ก.วิทย์ฯ-สกอ.-วช.-สกว."

“สุวิทย์”เผยครม.เห็นชอบพ.ร.บ.ตั้งกระทรวงใหม่  รวมก.วิทย์เข้ากับ “สกอ.-วช.-สกว.” พร้อมตั้งซูเปอร์บอร์ดคุมงานวิจัยทั้งประเทศ พุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 17.13 น.

เมื่อวันที่ 24ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สำหรับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม โดยหลังจากนี้จะมีการส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  หลังจากนี้ไปจะมีการออกร่างพ.ร.บ.อีกหลายตามมา อาทิ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบการตั้งกระทรวง โดยตนคาดว่าสนช.จะใช้เวลาพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกระทรวงใหม่นี้ประมาณ 2 เดือน แล้วเราจะได้เห็นกระทรวงการอุดมศึกษาฯเกิดขึ้น  สำหรับการตั้งกระทรวงใหม่นี้ได้รวม 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นการปฏิรูปการบริหารราชการที่เน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับนวัตกรรม และการปฏิรูประบบงบประมาณ โดยจะให้ด้านการวิจัยในเรื่องสำคัญๆ ต้องเป็นงบประมาณผูกพัน  

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า  ในกระทรวงใหม่นี้จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม 1ว่าด้วยนโยบายด้านการวิจัย ด้านเงินทุนหรือกองทุนการวิจัย  กลุ่มที่ 2 เป็นการแปรสภาพกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  กลุ่มที่ 3 ว่าด้วยการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กลุ่มที่ 4 ว่าด้วยมหาวิทยาลัย  กระทรวงใหม่นี้จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้บรรลุผล

นายสุวิทย์ กล่าวว่า  นอกจากนี้จะจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กชอว.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยเป็นซูเปอร์บอร์ดที่อยู่เหนือกระทรวงดังกล่าว ทำหน้าที่ดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา การวิจัยของทั้งประเทศทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่าการจัดตั้งกระทรวงนี้ต้องตอบโจทย์ให้การวิจัยใหม่ๆถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อนำมาเป็นนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น