อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"บิ๊กกบ"ประชุมปฏิบัติการชายแดนไทยกับปท.เพื่อนบ้าน

ผบ.ทสส.ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมชมนิทรรศการด้านความมั่นคงชายแดนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ชายแดน ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 17.04 น.


เมื่อวันที่ 11 ม.ค.พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด/เสนาธิการ กองอำนวยการ การปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เสธ.กอ.นชท.) เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พล.อ.ชัยชนะได้ชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่ผบ.ทสส./ผอ.นชท.ได้มอบและเน้นย้ำให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด (ผวจ./ผอ.ศส.ชท.จังหวัด) และได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างจริงจังและเด็ดขาด รวมทั้งให้จังหวัด/ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด ยึดถือแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) ในฐานะเลขานุการ กอ.นชท. จัดให้มีการประชุม กอ.นชท. สัญจรในพื้นที่ชายแดน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอันจะส่งผลให้การปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่าง ๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อาทิยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับความมั่นคง, (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับความมั่นคงชายแดน : การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ, กระทรวงมหาดไทยกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดน และ กอ.นชท. กับการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านความมั่นคงชายแดนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ชายแดน อาทิ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33