อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

คลอดระเบียบหาเสียงออนไลน์ ทำผิดข้อห้ามกกต.ลบทันที!

คลอดระเบียบหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร-พรรค ต้องแจ้งช่องทาง-รายละเอียดตั้งแต่รับสมัคร ส่วนกองเชียร์ต้องระบุตัวตนชัด หากใช้เงินเกิน 1 หมื่นต้องนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายพรรค ให้อำนาจกกต.สั่งแก้ไข-ลบได้ทันที หากหาเสียงผิดข้อห้าม ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 17.18 น.

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. โดยเป็นการกำหนดวิธีการหาเสียงซึ่งที่น่าสนใจคือ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือว่าจ้างดำเนินการแทนได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยการหาเสียงดังกล่าวสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรค นโยบายพรรค คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะเกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้พรรคการเมืองที่จะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เลขาธิการ กกต.ทราบตั้งแต่วันรับสมัครฯหรือก่อนดำเนินการหาเสียง

ส่วนบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือสมาชิกพรรคประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น ต้องแสดงชื่อ หรือชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ โดยสื่อที่ผลิตขึ้นต้องระบุชื่อของผู้จัดทำด้วย และหากการหาเสียงดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเกิน 1 หมื่นบาทให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองทราบ และให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งต่อ กกต.ประจำจังหวัดหรือเลขาธิการ กกต. ทั้งนี้หากผู้สมัครหรือพรรคไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงของบุคคลอื่น ให้นับรวมรายการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองด้วย ส่วนการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องนั้น เมื่อ กกต.พบการกระทำผิดตามข้อ 17 (ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง) และ 18 วรรคหนึ่ง(3) (หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม) ให้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล และแจ้งให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปฏิบัติตาม หากไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดให้เลขาธิการ กกต.แจ้งหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการสื่อฯ ดำเนินการ หากไม่ดำเนินการแก้ไข  กกต.สามารถนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนไต่สวนได้ตามระเบียบ กกต.

นอกจากนั้นยังมีประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 35,000,000 บาท โดยให้ผู้สมัครแต่ละคน ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ กกต. ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 47