อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

กรมฝนหลวงฯโชว์พารามอเตอร์-บินหมู่

กรมฝนหลวงฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โชว์บินหมู่ของเครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์ของฝนหลวง เครื่องบิน F-16 การแสดงพารามอเตอร์ แสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับฝนหลวง เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 16.09 น.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า    สืบทอดความเป็นชาติไทย ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันนี้ จึงมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน มีความสุข เกิดทักษะความฉลาดกับความรู้และปัญญา สัมผัสได้ถึงความรัก ความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งเน้นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคนด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวว่า มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนร่วมสนุกมากมาย ได้แก่ การแสดงบินหมู่ของเครื่องบินฝนหลวงชนิด CARAVAN, CASA, เฮลิคอปเตอร์ การแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริฝนหลวง เผยแพร่ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 กิจกรรม  การแสดงบนเวที การเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมมหาสนุก จับคู่ภาพ ตักไข่และการจับรางวัล โดยในปีนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่เด็กและผู้ปกครองผู้โชคดี ร่วมขึ้นเครื่องบิน CN ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอีกด้วยนอกจากนี้ การจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพันทหารราบที่ 4บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดงานในครั้งนี้ด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31