อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

"บิ๊กโย่ง"ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 12.35 น.


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 ม.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม พม. One Home จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐพล.อ.อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ และดูแลประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีประชากรทั้งหมด 274,322 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ และกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ ได้มีการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำเยี่ยมชมสถานที่พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้บริการอยู่ 9 คนส่วนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ "คลินิกวัยรุ่น" ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้บริการปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านโดยเยาวชน กิจกรรมอาชีพพื้นถิ่นอาหารและขนมไทยใหญ่ คือ การทำขนมจ๊อก ข่างปอง การระบายสีหมวกจักสานกุ๊บไตของชาวไทยใหญ่ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อ.แม่สะเรียง เพื่อตรวจเยี่ยมงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้สาธิตการทอผ้ากะเหรี่ยง และผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตามคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21