อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

กรมชลฯเปิดศูนย์ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร

อธิบดีกรมชลฯ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อ.ภูเรือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 18.42 น.

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอภูเรือ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูเรือ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตรในปัจจุบัน และเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากตลาดโลกมีการแข่งขันด้านราคาสินค้าด้านการเกษตรค่อนข้างสูง รวมถึงกลไกการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางถึงปลายทาง พี่น้องเกษตรกรจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นให้เกษตรกร โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกกันว่า ศพก. และเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่หน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทันต่อสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุนทรัพยากรและการตลาดได้น้อย อีกทั้งยังมีการทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำขาดการรวมกลุ่มการผลิต จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต และยังผลิตสินค้าเกษตรใหม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28