อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

'บิ๊กตู่'ร่วมงานวันกองทัพบก ลั่นพร้อมหนุนกองทัพเต็มที่

“ประยุทธ์” ร่วมงานวันกองทัพบก ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพเต็มที่ ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านเมือง จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 21.59 น.

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งระหว่างร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2562 ว่า ตนมีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบกประจำปี 2562 และได้มาพบปะกับชายชาติทหาร ทั้งนี้ กองทัพบกมีบทบาทสำคัญต่อชาติบ้านเมืองหลายด้าน ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติ การให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลาย และที่สำคัญคือปกป้องเอกราชการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของชาติได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัย มั่นคง สงบสุข และประชาชน มีความสุขอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาก็ทำหน้าเป็นเสาหลักทำให้ชาติปลอดภัย มั่นคง สังคมมีความรัก สามัคคี เสมอภาคและเป็นธรรม อยู่กันอย่างปรองดองและสมานฉันท์ ขับเคลื่อนประเทศชาติเป็นปึกแผ่น จนร่วมกันปัญหาและพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะพี่น้องทหารในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ มีความกล้าหาญ อดทน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า จากการปฏิบัติงานของกองทัพบกในทุกด้านยืนยันได้ถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความทุ่มเทและความเสียสละของกำลังพลกองทัพบกทุกท่านที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนตลอดไป ในนามรัฐบาล ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการกองทัพบกทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยการนำความรู้ ความสามารถ ยุทธวิธีทางทหาร และเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด และหวังว่า กองทัพบกจะเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้บรรลุผลตามปณิธานที่ตั้งไว้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความมีเอกภาพ  มีจิตสำนึกที่ดี ยึดหลักความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความสุจริตเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติตลอดไป โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพบกในทุกด้าน เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลลุล่วงและยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมปฏิบัติงานทุกรูปแบบและตลอดเวลา เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็ง สง่างาม เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับ ของสังคมและนานาประเทศต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 368