อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

'วอยซ์ทีวี'รอดจอดำ 'ศาลปกครอง'สั่งทุเลาคำสั่งกสทช.

"วอยซ์ทีวี" รอดจอดำ "ศาลปกครอง"สั่งทุเลาคำสั่ง "กสทช."แล้ว เหตุอาจไม่ชอบด้วยกฏหมาย ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.25 น.

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 15 ก.พ. ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง กสทช.ที่พักใช้ใบอนุญาตของวอยซ์ทีวี 15 วัน โดยศาลปกครองพิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และสื่อมวลชนไว้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น กสทช. จะใช้อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตวอยซ์ทีวีได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีพฤติการณ์หรือการกระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และปรากฏด้วยว่า มีความเสียหายอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง กสทช.ย่อมไม่อาจออกคำสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตของวอยซ์ทีวีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงาน กสทช. ไม่ได้เสนอว่าการออกรายการของวอยซ์ทีวีเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่า กสทช.ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนมีมติออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของวอยซ์ทีวีเช่นกัน ในชั้นนี้จึงเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากให้คำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวมีผลต่อไป อาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจของวอยซ์ทีวีซึ่งไม่อาจเรียกคืนได้ จึงเป็นการยากแก่การเยียวยาภายหลัง อีกทั้ง การทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากกสทช. ยังคงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรวมทั้งผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย

กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่วอยซ์ทีวีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามหนังสือ สำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 12 ก.พ.2562 ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 312