อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

'วอยซ์ทีวี'รอดจอดำ 'ศาลปกครอง'สั่งทุเลาคำสั่งกสทช.

"วอยซ์ทีวี" รอดจอดำ "ศาลปกครอง"สั่งทุเลาคำสั่ง "กสทช."แล้ว เหตุอาจไม่ชอบด้วยกฏหมาย ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.25 น.

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 15 ก.พ. ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง กสทช.ที่พักใช้ใบอนุญาตของวอยซ์ทีวี 15 วัน โดยศาลปกครองพิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และสื่อมวลชนไว้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น กสทช. จะใช้อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตวอยซ์ทีวีได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีพฤติการณ์หรือการกระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และปรากฏด้วยว่า มีความเสียหายอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง กสทช.ย่อมไม่อาจออกคำสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตของวอยซ์ทีวีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงาน กสทช. ไม่ได้เสนอว่าการออกรายการของวอยซ์ทีวีเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่า กสทช.ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนมีมติออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของวอยซ์ทีวีเช่นกัน ในชั้นนี้จึงเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากให้คำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวมีผลต่อไป อาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจของวอยซ์ทีวีซึ่งไม่อาจเรียกคืนได้ จึงเป็นการยากแก่การเยียวยาภายหลัง อีกทั้ง การทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากกสทช. ยังคงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรวมทั้งผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย

กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่วอยซ์ทีวีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามหนังสือ สำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 12 ก.พ.2562 ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 306