อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศใช้พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ กระจายรายได้-สวัสดิการแก่คนรายได้น้อย ลดเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.10 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา  โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยที่เพียงพอและสามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยในพ.ร.บ.นี้ระบุว่าประชารัฐสวัสดิการหมายความว่าสวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  ขณะที่ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หมายความว่าโครงการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  

นอกกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีรมว.คลัง เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน รวมถึงมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการฯโดยตำแหน่ง
 

อ่านรายละเอียดพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ที่ https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/025/T_0001.PDF


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 2.30K