อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ยุบ'ไทยรักษาชาติ'! ฐานทำ'สถาบัน'เสื่อม

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ฐานทำลายสถาบัน-เสื่อมทราม สั่นคลอนรากฐาน พร้อมเพิกถอนสิทธิกก.บห.10ปี พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในกรณีคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2561 มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

จากนั้น เวลา 15.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ว่า ศาลรัฐธรรมนูญตั้งประเด็นวินิจฉัย 3 ประเด็น โดยประเด็นแรก พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งได้บัญญัติว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง ตามพระประสงค์ของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เคยมีพระราชหัตถเลขาในเรื่องดังกล่าวไว้  จึงเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของประเพณีการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 6/2543 ว่า พระบรมวงศานุวงศ์ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติที่กำหนดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติในการเสนอชื่อ ในนามพรรคการเมืองเพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการกระทำที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ให้พระบรมวงศานุวงศ์ใช้อำนาจทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้ประเพณีการปกครองระบบตามประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เสื่อมทรามโดยปริยาย สั่นคลอนคติรากฐานที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงราชย์แต่ไม่ได้ทรงปกครอง แม้พรรคไทยรักษาชาติจะมีสิทธิดำเนินกิจการทางการเมืองแต่ต้องอยู่บนความตระหนักว่าการกระทำนั้นต้องไม่ย้อนกลับมาทำลายหลักการของการปกครองระบบตามประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเสียเอง

ดังนั้นเมื่อการกระทำ ทษช. มีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทำไปโดยรู้สำนึก จึงเป็นการนำสมาชิกชั้นสูงเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง เข้าลักษณะการกระทำ 92 ชัดแจ้ง จึงมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามมาตรา 92 วรรค 2 และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยเห็นว่าควรกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง เพราะเป็นการกระทำที่อาจจะเป็นปฏิบักษ์ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงจนเป็นการล้มล้างการปกครอง

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ได้แก่

1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค
2.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค
3.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค
4.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรค
5.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค
6.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค
7.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค
8.นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค
9.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค
10นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค
11.น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
12.นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค
13.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9.32K