อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

'ซูเปอร์โพล'ชี้หญิงวัยทำงาน สุขมากขึ้นช่วงเลือกตั้ง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องวัดปรอทความสุขคนทำงานช่วงเลือกตั้ง พบว่าคนทำงานที่เป็นหญิงร้อยละ 61.4 มากกว่าชายร้อยละ 59.8 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านและชุมชนมากขึ้น พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.35 น.

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง วัดปรอทความสุขคนทำงานช่วงเลือกตั้ง กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,195 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 10 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าคนทำงานช่วงเลือกตั้งส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 มีความสุขมากถึงมากที่สุดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านและชุมชนมากขึ้น เมื่อจำแนกระหว่างชายกับหญิง พบว่าคนทำงานช่วงเลือกตั้งที่เป็นหญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.4 มากกว่าชายร้อยละ 59.8 ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านและชุมชนมากขึ้นช่วงเลือกตั้งนี้

รองลงมาคือ ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.0 ระบุชีวิตครอบครัว มีเวลาอยู่ร่วมกันมากถึงมากที่สุด เมื่อจำแนกระหว่างชายกับหญิงพบว่า ส่วนใหญ่ของหญิงร้อยละ 58.3 และชายร้อยละ 56.0 ระบุมีชีวิตครอบครัว มีเวลาอยู่ร่วมกันมากถึงมากที่สุดช่วงเลือกตั้งนี้ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.3 มีน้ำใจดีต่อผู้อื่นในสังคม มาก ถึง มากที่สุด เมื่อจำแนกระหว่างชายกับหญิง พบว่า หญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.9
และชายร้อยละ 54.8 ระบุมีน้ำใจดีต่อผู้อื่นในสังคมมากถึงมากที่สุด นอกจากนี้เกินครึ่งใฝ่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม มาก ถึง มากที่สุด ช่วงเลือกตั้ง และ มีจิตกุศล ทำบุญและศาสนกิจ มากถึง มากที่สุด ร้อยละ 52.3 และร้อยละ 52.2 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเก็บออม และกลุ่มคนทำงานที่สุขมากถึงมากที่สุดเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเองมีอยู่เพียงร้อยละ 22.2 และร้อยละ 9.3
เท่านั้น โดยผู้ชายมีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเองร้อยละ 7.1 น้อยกว่าผู้หญิงที่มีอยู่ร้อยละ 11.3

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ในช่วงเลือกตั้งนี้ คนทำงานและมนุษย์เงินเดือนต่างก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นมาก ถึง มากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันชีวิตครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวพูดคุยกันเรื่องเลือกตั้งเห็นตรงเห็นต่างก็ครอบครัวเดียวกันมีน้ำใจดีต่อผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติม และมีจิตกุศล ทำบุญและศาสนกิจมากขึ้นช่วงเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ เงินในกระเป๋าของประชาชนและการเก็บออมที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาปากท้องที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกๆ เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งนี้โดยประชาชนกำลังมองหาพรรคการเมืองที่จะชนะการ เลือกตั้งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลมีผู้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำพาประเทศชาติสู่ความสงบไม่เป็นต้นตอของความขัด
แย้งรุนแรงบานปลาย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%