อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ศาลมีคำสั่งให้'หม่อมถนัดศรี' เป็นคน'ไร้ความสามารถ'

ประกาศคำสั่งศาลให้“หม่อมถนัดศรี”เป็นคนไร้ความสามารถ พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 16.20 น.

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-00913-14-8) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง  โดยระบุว่า ด้วย ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี มีหลอดเลือดสมองอุดตัน และมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติด้วยตนเอง เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริตและไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลม.ร.ว.ถนัดศรี กรณีมีเหตุสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และให้ผู้ร้องเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่างม.ร.ว.ถนัดศรี กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/17 จึงมีคําสั่งว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-00913-14-8) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล และเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่าง ม.ร.ว.ถนัดศรี กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/17.

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ variety.thaiza 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 12.44K