อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ผ่าก.ม.พรรคการเมือง 'ธนาธร'ให้'อนค.'กู้110ล.ผิดหรือไม่

เปิดข้อก.ม.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย"พรรคการเมือง"ปม"ธนาธร"ให้อนค.ยืมเงิน 110 ล้าน ผิดหรือไม่ ชี้บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปีไม่ได้ อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.25 น.

กลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้ว เมื่อนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ให้ไต่สวน สอบสวน และวินิจฉัยกรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 โดยอ้างอิงถึงกรณีที่ นายธนาธร ขึ้นเวทีบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 ว่าให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นการกระทำที่ขัดหรือฝ่าฝืน ม.66 แห่ง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เนื่องจากรายได้ของพรรคการเมืองตาม ม.62 ของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุให้บุคคลใด หรือให้พรรคการเมืองใดสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมของพรรคการเมืองได้ นอกจากเงินทุนประเดิมของพรรค เงินค่าธรรมเนียมและคำบำรุงพรรค เงินจากการจำหน่ายสินค้าและบริการของพรรค เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค เงินที่ได้จากการรับบริจาค เงินอุดหนุนจากกองทุนพรรคการเมือง และดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคเท่านั้น     

หากการดำเนินการของนายธนาธร เป็นการขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย อาจจะมีความผิดตาม ม.124 ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ คือ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 5 ปี

ส่วนพรรคอนาคตใหม่ มีบทลงโทษตาม ม.125 คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตาม ม.66 ให้ตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หมวด 5 ว่าด้วยรายได้ของพรรคการเมือง มาตรา 62 ระบุว่า พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรค 2
(2) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองตามที่กำหนดในข้อบังคับ
(3) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของพรรคการเมือง
(4) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
(5) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดจากการบริจาค
(6) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง การได้มาซึ่งรายได้ตาม (2) (3) (4) (5) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการได้มาของรายได้นั้นเป็นหนังสือ ทั้งนี้ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด 6 ว่าด้วย รายได้ วิธีการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีของพรรค
ข้อ 105 รายได้วิธีการบริหารเงิน ทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีของพรรคให้เป็นไปตามก.ม.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมูลค่าเกินสิบล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่้บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียว หรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไป หลังจากบริจาคแล้ว  พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 28