อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

โยนปลัดทส.สอบบิ๊กขรก.ปมปลูกป่าแก่งกระจาน

กรมอุทยานแจงฯ โครงการปลูกป่าแก่งกระจานไม่มีนิติบุคคลเทียบเลยใช้วิธีพิเศษ โยนปลัดทส.ตั้งกรรมการสอบมี ขรก.ระดับสูงเอี่ยว?  พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.50 น.

จากกรณีที่ได้มีการนำเสนอข่าวการตรวจสอบโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เนื้อที่ 4,200 ไร่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำนวน 15,960,000 บาท นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจง ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ได้มีการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ซึ่งขอใช้เงินรายได้ฯของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้เสนอโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานฯ เป็นจำนวนเงิน 15,960,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการดังกล่าว ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้แจ้งการผลการอนุมัติพร้อมส่งแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ เพื่อส่งให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดำเนินการตามแผนงาน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ดำเนินการโดยการจ้างเหมาเอกชนปลูกป่า จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมกัน 4,200 ไร่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2555 ลงวันที่ 1 ส.ค.2555 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการแต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางในการดำเนินการปลูกป่า มีการแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงาน มีการประกาศประกวดราคา ซึ่งทราบว่าผู้เสนอราคาส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาในการจัดจ้างปลูกได้ อันจะทำให้การจัดจ้างไม่สามารถหาราคาที่เหมาะสมได้ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รวมพันธุ์ไม้ชะอำ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญาจ้างปลูก มีการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด และแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการปลูกป่าดังกล่าวอาจมีการทุจริต โดยมีข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น กรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีข้าราชการระดับอำนวยการสูงเกี่ยวข้องด้วย การดำเนินการทางวินัยตามหมวด 7 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตั้งแต่เดือนส.ค.2561 ที่ผ่านมา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26