อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

โปรดเกล้าฯพรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

"ในหลวง" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.12 น.


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา  ๓  (๖)แห่งพระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

มาตรา๑พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๖๒”มาตรา๒พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา๓ให้ยกเลิก
(๑)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓
(๒)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๒)พ.ศ.  ๒๕๓๒
(๓)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๓)พ.ศ.  ๒๕๓๓
(๔)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๔)พ.ศ.  ๒๕๓๔
(๕)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๕)พ.ศ.  ๒๕๔๘
(๖)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๖)พ.ศ.  ๒๕๕๐
(๗)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๗)พ.ศ.  ๒๕๕๔มาตรา๔ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า
(๑)ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า
(๒)ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ
(๓)ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า
(๑)มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น  หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ
(๒)วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอื่นที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ
(๓)โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔)โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น  หรือองค์การของรัฐบาลที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ้หนา   ๑๑่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    กราชกิจจานุเบกษา๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมดได้ที่นี่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52