อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

"กฤษฏา"ยันโมเดลตลาดนำการผลิต ไม่ต้องพึ่งประชานิยม

"กฤษฏา"ยันโมเดลการตลาดนำการผลิต ดันรายได้เกษตรกรพุ่งสูงสุดในรอบ5ปี ไม่ต้องพึ่งประชานิยม จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17.23 น.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการติดตามผลนโยบายการตลาดนำการผลิต ได้บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกรเพิ่มการผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการและลดการ ผลิตสินค้าที่ล้นตลาดมาเป็นเวลา1ปีเศษ พบว่าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างชัดเจน ข้อมลูจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ระบุว่าเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิหักค่าใช้จ่ายแล้วทางการเกษตรในปีเพาะปลูก 2560/2561 เป็นเงิน 74,483บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ เป็นเงิน 58,975บาทต่อปี เป็นอัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.30และเมื่อวิเคราะห์ตัวเลขเปรียบเทียบ5ปีย้อนหลังจะเห็นว่าปี2560/2561เกษตรกรมีรายได้ที่ก้าวกระโดดทั้งรายได้และอัตราการเติบโตภาคเกษตร

นายกฤษฏา กล่าวว่ากญุแจสำคัญที่สามารถดันรายได้เกษตรกรมาจากการบริหารความต้องการของตลาดและการผลิตอย่างเหมาะสม เช่น ข้าวพืชเศรษฐกิจสาคัญของไทยส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,000- 8,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 15,000 บาท

“การตลาดนำการผลิต จึงเป็นทางออกให้เกษตรกรจะไม่ต้องทนทุกข์การผลิตล้นตลาด ถูกกดราคา หาที่รับซื้อไม่ได้ และภาครัฐท่ีจะไม่ต้องทุ่มเงินภาษีประชาชนมาอุ้มราคาสินค้าเกษตรจน กลายเป็นปัญหาลูกโซ่กระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างที่ผ่านมา”นายกฤษฏา กล่าว

ทั้งนี้รายได้เกษตรกร ปี 2561 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสาขาพืชเป็นหลัก อาทิ ข้าว สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 56,123 บาท/ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น สร้างรายได้ 46,854 บาท/ครัวเรือน และพืชไร่ สร้างรายได้ 32,072 บาท/ครัวเรือน ซึ่งแม้รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ภาพรวมจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนรายได้เงินสดสุทธิเกษตรยังคงสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการเกษตร ตลาดนำการผลิตการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 27