อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

เปิดร่างนโยบายรัฐบาล12ด้าน12ข้อ เร่งแก้ปากท้อง-รธน.

เปิดนโยบายรัฐบาล! 12 ด้าน12 ข้อเร่งด่วนครอบคลุมเศรษฐกิจปากท้อง-สวัสดิการรัฐ-แก้รธน. เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.00 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าสำหรับนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาความหนาประมาณ 40 หน้าโดยภายในเล่มนโยบายที่จะแถลงแบ่งเป็นนโยบายหลัก 12 ด้านได้แก่ 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3.การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบกาทของไทยในเวทีโลก 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10. การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่หัวข้อของนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องที่จะต้องทำใน 1 ปีประกอบด้วย
1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21
8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญ

สำหรับภาคผนวกภาคผนวก1 เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 หมวด16 การปฏิรูปประเทศ

ภาคผนวก 2
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยุทธศาสตร์ชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    82%
  • ไม่เห็นด้วย
    18%

บอกต่อ : 28