อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

คนหวังรมต.ใหม่20กระทรวงทำผลงาน

“สวนดุสิตโพล”เผยปชช.คาดหวังรัฐมนตรีใหม่ 20 กระทรวงเร่งสร้างผลงาน มุ่งมั่นพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาปากท้อง อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.43 น.


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,586 คน ในหัวข้อ “เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี20 กระทรวง” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.  2562 สรุปผลได้ ดังนี้ เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 63.96 ระบุพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ร้อยละ 35.03 ระบุปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตยึดกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงกลาโหม พบว่า ร้อยละ 45.43 ระบุปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน ร้อยละ 31.85 ระบุ ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการคลัง พบว่า ร้อยละ 38.98 ระบุซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้ ร้อยละ 36.61 ระบุมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 65.40 ระบุสร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น ร้อยละ 23.08 ระบุส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงมหาดไทย  พบว่า ร้อยละ 44.30 ระบุดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ ร้อยละ 32.64 ระบุตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง
 

 
เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ร้อยละ 65.86 ระบุส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพาราข้าวปาล์ม ร้อยละ 21.34 ระบุ ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ร้อยละ 43.08 ระบุสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ร้อยละ 33.94 ระบุพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า ร้อยละ 60.29 ระบุพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ร้อยละ 30.88 ระบุเปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงแรงงาน พบว่า ร้อยละ 45.14 ระบุ สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 30.00 ระบุเน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ร้อยละ 66.67 ระบุ ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร้อยละ 33.36 ระบุร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจัง เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ร้อยละ 51.64 ระบุทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 33.61 ระบุ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาคนไร้บ้านเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ร้อยละ 50.38 ระบุพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ร้อยละ 31.30 ระบุพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด การเดินทางสะดวก เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงคมนาคม พบว่า ร้อยละ 51.09 ระบุมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น ร้อยละ 31.52 ระบุ แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ร้อยละ 53.85 ระบุดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าร้อยละ 53.25 ระบุฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงพลังงานพบว่า ร้อยละ 59.28 ระบุควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ร้อยละ 66.35 ระบุพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรม พบว่า ร้อยละ 64.39 ระบุมีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 48.23 ระบุมีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย และเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าร้อยละ 48.50 ระบุพัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15