อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศสำนักนายกฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 64 รายชื่อ พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 21.01 น.


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 64 ราย ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี
1.นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์     เป็น  พลอากาศตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.พลอากาศตรีหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์  เป็น พลอากาศโทหญิง
3.พันเอก พินิจ งามขำ                         เป็น  พลตรี
4.พันเอก วรนารถ สุขสมบูรณ์               เป็น  พลตรี
5.พันเอก เกชัย ผดุงผล                       เป็น  พลตรี
6.พันเอก มนัส เจริญสุข                       เป็น  พลตรี
7.พันเอก วัลลภ ธาราภูมิ                      เป็น  พลตรี
8.นาวาอากาศเอก โรมชัย ชื่นประทุม      เป็น  พลอากาศตรี
9.นาวาอากาศเอก ยอดตาล มีเมศกุล      เป็น  พลอากาศตรี
10.พันเอก สุภัทรา ศิริวิสูตร                  เป็น พลตรีหญิงคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 141