อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

'วุฒิสภา'ผ่านฉลุย ร่างข้อบังคับการประชุมส.ว.

"วุฒิสภา"ผ่านร่างข้อบังคับการประชุมส.ว. จากนั้นจะนำส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น.

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....  โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ภายหลังที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ที่ประชุมจึงลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 185 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง ทั้งนี้ ก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเษกษานั้น หากสมาชิกวุฒิสภาจำนานไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือจำนวน 25 คน เห็นว่าร่างข้อบังคับฉบับนี้มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้ส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามความในมาตรา 148 อนุ 1 ของรัฐธรรมนูญ โดยจะรอการนำส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นระยะเวลา 5 วัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    43%
  • ไม่เห็นด้วย
    57%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29