อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"แม่น้ำ5สาย"กวาดเรียบเก้าอี้ปธ.กมธ.วุฒิสภา

เปิดชื่อประธานกมธ.วุฒิสภา แม่น้ำ5 สายกวาดเรียบ อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 17.33 น.

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่รัฐสภา เกียกกาย สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา เพื่อเลือกประธาน รองประธาน และตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมาธิการฯ นั้นปรากฎว่า 1.คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มีมติเลือกนายสังศิต พิริยะรังสรรค์อดีตสมาชิกสปช.และสปท. เป็นประธานกรรมาธิการฯ 2.คณะกรรมาธิการการกีฬา มีมติเลือกพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรมช.ศึกษา เป็นประธานกรรมาธิการฯ 

3.คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มีมติเลือกพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกฯ และอดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ 4.คณะกรรมาธิการการคมนาคม มีมติเลือกพล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ 5..คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีมติเลือกนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตรมช.คลัง เป็นประธานกรรมาธิการฯ 6.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ มีมติเลือก นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ อดีตส.ว.พิษณุโลก เป็นประธานกรรมาธิการฯ 7.คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ มีมติเลือก พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ  8.คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว มีมติเลือก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกฯ เป็นประธานกรรมาธิการฯ  

9.คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น มีมติเลือกพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานกรรมาธิการฯ 10.คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน มีมติเลือก พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ 11.คณะกรรมาธิการการพลังงาน มีมติเลือก พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ  12.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมติเลือก นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตสมาชิกสปช.และสปท. เป็นประธานกรรมาธิการฯ  13.คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีมติเลือก นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ

14.คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ มีมติเลือก พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ 15.คณะกรรมาธิการการแรงงาน มีมติเลือก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมาธิการฯ 16.คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีมติเลือก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานกรรมาธิการฯ  17.คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม มีมติเลือก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตรมว.พลังงาน เป็นประธานกรรมาธิการฯ 18.คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม มีมติเลือกนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ

19.คณะกรรมาธิการการศึกษา มีมติเลือกนายตวง อันทะไชย อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ  20.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข มีมติเลือก นายเจตน์ ศิรธรานนท์ อดีตสมาชิกสนช.เป็นประธานกรรมาธิการฯ 21.คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีมติเลือกนายกล้านรงค์ จันทิก อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ 22.คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเลือก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมาธิการฯ 23.คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีมติเลือก พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ

24.คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม มีมติเลือกนางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีตรมว.พาณิชย์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ 25.คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีมติเลือก นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกสนช. เป็นประธานกรรมาธิการฯ และ26.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ มีมติเลือก พล.อ.ชาตอุดม ดิตถะสิริ เป็นประธานกรรมาธิการฯ

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ประธานกรรมาธิการฯ ส่วนใหญ่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งเคยเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาก่อน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    68%
  • ไม่เห็นด้วย
    32%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33