อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

'เสี่ยหนู'ยื่นร่างพ.ร.บ.12ฉบับต่อประธานสภาฯ 

“เสี่ยหนู” นำทีม ส.ส. ภูมิใจไทย ยื่น “ร่างพ.ร.บ. 12 ฉบับ” ต่อประธานสภาฯ  พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 15.59 น.


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่รัฐสภา กลุ่มส.ส. พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และนายศุภชัย ใจสมุทร ยื่นร่างพ.ร.บ. 12 ฉบับ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

โดยนาย ศุภชัย กล่าวว่า สำหรับกลุ่ม พ.ร.บ. ที่เป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 1. พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ ข้าว พ.ศ. ...  2.พ.ร.บ. การแบ่งปันผลประโยชน์ มันสำประหลัง พ.ศ. ... 3.พ.ร.บ. การแบ่งปันผลประโยชน์ ยางพารา พ.ศ. ... 4.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์อ้อยและน้ำตาล ฉบับที่ พ.ศ... ส่วนพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเกษตรคือ 5. พ.ร.บ.พืชพลังงาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาพืชเกษตร โดยเฉพาะพืชพลังงาน และเรื่องที่สำคัญที่มีการพูดกันมาตลอดคือ เรื่องการปลูกกัญชาเสรีได้มีการยืนเสนอ 6. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. ... ซึ่งแก้ไขให้อนุญาตให้บุคลธรรมดาสัญชาติไทยให้ปลูกเพื่อบริโภคส่วนบุคคล เพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้น ต่อครอบครัว นอกจากนี้ยังได้เสนอ 7.พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...  เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อวิจัยควบคุม อนุญาต และแปรูป เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ 8. พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณะสุขหมอประจำบ้าน และหมอประจำหมู่บ้าน ฉบับ พ.ศ... คุ้มครองประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงบริการ 9.พ.ร.บ.กองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่ พ.ศ. ...  ได้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนอย่างเท่าเทียม อย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระการชำระหนี้ของผู้ยืมงิน ด้วยการเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน จากการเป็นหนี้ อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ 10. พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่มีคำนิยามของคำว่า การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่พร้อมทางรายได้ หรือมีความจำเป็นบางประการเพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ตาม ศักยภาพ 

11.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้าง สามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ เพื่อเป็นการแก้ป้ญหาจราจร ปัญหาในการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง และ 12. พ.ร.บ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการใช้รัฐเข้าไปจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสรับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขญหาความไม่สงบในพื้นภาคใต้ ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและกลับมามีความสงบ โดยอาศัยกลไกลพัฒนาทางเศรษฐกิจ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น