อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศบังคับใช้แผนแม่บท การบริหารจัดการน้ำ 20 ปี

ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 22.45 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้วยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 มาตรา 17 และ 18 กำหนดให้ คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) จัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบสำหรับใช้เป็น กรอบแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และเมื่อให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีแล้ว ให้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าว

บัดนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จึงประกาศให้ใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค.2562 นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31