อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ชูศาสตร์พระราชาพัฒนาแรงงานนานาชาติ

ก.แรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแรงงานนานาชาติ เทิดไท้ร.10 พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.28 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) นางอาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมกันนี้ ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV ข้าราชการและผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ม.ร.ว. จัตุมงคล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านแรงงาน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดมา และได้สนองเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้ กพร. ขับเคลื่อนภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล โดยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภารกิจของกระทรวงฯ เผยแพร่สูสาธารณชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้านนายสุชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่สู่ประชาชนทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการต่างๆ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวม 3,000 คน และยังถ่ายทอดให้บุคลากรในกลุ่มอาเซียนอีก 450 คน เริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย.2562-ก.ย. 2563 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ, พัฒนาด้านการเกษตรด้วยการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชสวน พืชไร่และพืชสมุนไพร และพัฒนาพื้นที่โรงเรือนเพาะเห็ด โรงผลิตปุ๋ย

“นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรการฝึกอบรมทุกกิจกรรม โดยจะมีการตรวจติดตามการขยายผลของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นระยะ และมีการศึกษาดูงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย” อธิบดี กพร.กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28