อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"อนุทิน"สั่งอย.เร่งขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพ

คกก.นโยบายสมุนไพรฯเห็นชอบแผนต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจ หนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "อนุทิน"สั่งอย.เร่งขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพ จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17.21 น.


เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยนายอนุทิน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย แก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรค โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ปรับปรุงวิธีการอนุญาตขึ้นทะเบียนยาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และรับฟังเสียงประชาชน

ทั้งนี้ตนได้มอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แก้ไขจุดที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเห็นชอบและขึ้นทะเบียนให้ได้มากที่สุด เพื่อจะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัยมากขึ้น ทดแทนการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง เกิดประโยชน์ย้อนกลับสู่เกษตรกร และประชาชนมีทางเลือกทางสุขภาพ  สำหรับการนำสมุนไพรไทยมาแปรรูปเป็นสินค้า ทั้งยา อาหารเสริม เครื่องสำอางนั้น ขอให้ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจให้สวยงามน่าใช้ เพื่อช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ และขอให้พัฒนาให้ดีเพื่อขยับฐานการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 
นายอนุทิน  กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าและการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ระหว่างปี 2562-2564 เกี่ยวกับการกำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร การวิจัยและนวัตกรรม และโครงการตามนโยบายรัฐบาลสมุนไพรเสริมเศรษฐกิจไทย รวมทั้งพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 3 ฉบับ ร่างแผนการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย  อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านสมุนไพรเศรษฐกิจมาดำเนินโครงการต่อยอด สืบสาน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อนำเสนอเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยสมุนไพรจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 จึงขอให้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ จัดการประชุมให้บ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพร ให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจต่อวิสาหกิจไทยและประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18