อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"มท."สั่งพ่อเมืองทั่วปท.ล้อมคอกอุบัติเหตุทางถนน

“มท.” ร่อนหนังสือ สั่งผวจ.ทั่วประเทศ” วางแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 17.22 น.

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกวังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทุกจังวัด  ลงนามวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการบ้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยระบุว่า ด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญในการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ และนำแนวทางประชารัฐเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1.การเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เช่น ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ ทุกระดับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี และให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้วงถิ่น เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในชุมชน หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัคร เน้นการใช้มาตรการชุมชน มาตรการทางสังคมในการ ป้องกันและลตอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การรณรงค์ในรูปแบบเคาะประตูบ้าน การใช้ ด่านชุมชนหรือด่านครอบครัว เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสียงหลัก ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

2. พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฏหมาย โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3.การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนทุกหน่วยงาน เพื่อสำรวจ และดำเนินการแก้ไข ด้านกายภาพถนนวิศวกรรม จราจร จุดเสี่ยงและจุดอันตราย รวมทั้งกำกับดูแลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัย 4. การบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนระดับพื้นที่ โดยให้มีความสอดคล้องกับระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยหางถนนจังหวัด และ 5. การพัฒนประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ เช่น ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทงถนนองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ อาทิ จัดทำแผปฏิบัติการควมปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23