อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนไม่สน ถ้าอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชน ร้อยละ 77.4 รู้สึกเฉย ๆ ถ้า”พรรคอนาคตใหม่”ถูกยุบ เหตุจากรู้สึกผิดหวังกับการเมืองที่คิดว่าหลังเลือกตั้งจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลง อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.12 น.


เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง” คนคิดอย่างไรถ้าอนาคตใหม่ถูกยุบ “กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่าง 21 – 26 ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มทั้งเพศและช่วงอายุส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ในขณะที่ร้อยละ 10.5 ระบุมีผลดี และร้อยละ 12.1 มีผลเสีย และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.0 ของเพศชาย และร้อยละ 79.8 ของเพศหญิงรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ที่น่าสนใจคือ แม้ในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสองรองจากคนช่วงอายุ 40 – 49 ปีร้อยละ 83.1 ที่รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ
 
อย่างไรก็ตาม คนที่อายุสูงขึ้นมีสัดส่วนของคนที่เห็นว่าจะมีผลเสียลดลง คือ คนอายุ 30 – 39 ปีร้อยละ 11.5 คนอายุ 40 – 49 ปีร้อยละ 7.1 และคนอายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 5.2 ที่ระบุจะมีผลเสียถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบตามลำดับ ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.9 ระบุสิ่งที่คนไทยควรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมคือ ทัศนคติที่ดี รองลงมาคือร้อยละ 54.4 ระบุการศึกษาที่ดี ร้อยละ 50.3 ระบุเป็นพลเมืองที่ดี ร้อยละ 36.9 ระบุมีงานทำที่ดี และ ร้อยละ 21.8 ระบุ อื่น ๆ เช่น วินัย ค่านิยม 12 ประการ จิตสำนึก และความเท่าเทียม เป็นต้น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวต่อว่า จากการสัมภาษณ์เจาะลึกเชิงคุณภาพต่อกรณีประชาชนรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พบว่า พรรคไหนถูกยุบตอนนี้จะรู้สึกเฉย ๆ เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนที่กำลังเจอ นักการเมืองก็เหมือน ๆ กัน แย่ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต้องการให้นักการเมืองเร่งแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่เงินกำลังขาดมือ ทำมาหากินขัดสน ถ้าพรรคไหนทำงานดีช่วยเหลือประชาชนไม่ซ้ำเติมแต่มาถูกยุบ ก็จะทำให้ประชาชนทุกข์หนักและเกิดผลเสียมากกว่า ตอนนี้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดเพราะรู้สึกผิดหวังกับการเมืองที่คิดว่าหลังเลือกตั้งจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    76%
  • ไม่เห็นด้วย
    24%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 81